HEAD OF LARGE CORPORATE CLIENTS DEPARTMENT

РЪКОВОДИТЕЛ УПРАВЛЕНИЕ ГОЛЕМИ КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

За наш клиент –  международна финансова институция, търсим опитен и мотивиран професионалист за позицията Ръководител направление Големи Корпоративни Клиенти

Основни отговорности
 • Организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност и резултатите на управлението на база правомощия, предоставени от ресорните Изпълнителни директори
 • Участва в разработването на цялостна политика на банката при работа с клиенти и кредитни сделки, попадащи в обхвата на дейността на управление „Големи Корпоративни Клиенти“ – централизираното управление на кредити на големи корпоративни клиенти и сделки тип проектно финансиране
 • Отговаря за изпълнението на плановите задачи за активно привличане на нови клиенти за продажба на кредитни и депозитни продукти на клиенти в сегмента
 • Организира и участва в процеса по привличане на нови клиенти и обслужване на настоящите, води преговори с клиенти и структурира съществуващи и/ или потенциални кредитни сделки
 • Подготвя и съгласува оферти за предлагане на цялостно банково обслужване на клиенти от сегмента
 • Разглежда параметри и условия по кредитни сделки внесени за съгласуване от Мениджърите връзки с клиенти
 • Одобрявя за изпращане до компетентните органи изготвените мотивирани кредитни предложения от Мениджърите връзки с клиенти
 • Отговаря за качеството на кредитния портфейл
 • Информира ресорните Изпълнителни Директори за дейността на управлението
 • Съгласува с ръководството и предприема действия за оздравяване на просрочени кредити на клиенти на управлението
 • Пряко отговаря за организацията на подпомагане на Бизнес центровете по мониторинга на съществуващи кредитни експозиции от техния портфейл
 • Участва в разработването и актуализирането на вътрешно-банковите документи, касаещи работата на управлението
 • Контролира навременната и правилна комуникация с други структурни звена на банката и запознава служителите на звеното с входящата кореспонденция
 • Извършва контрол, методическа помощ и участва в обучение на служителите на длъжност Мениджър Връзка с клиенти
 • Участва пряко в подбора, атестирането и професионалното развитие и прави предложения по съответния ред за насърчаване и стимулиране на служителите
Изискван опит
 • Поне 5 години професионален опит на релевантна позиция в банковия сектор
 • Опит в управлението и развитието на хора и екипи
Квалификация и компетенции
 • Висше образование – икономическа специалност, за предпочитане – Банково дело, Финанси или друга свързана специалност
 • Теоретични и практически познания в областа на кредитирането, инвестиционни проекти и финансов мениджмънт
 • Познаване на законовата и нормативна рамка, свързана с търговската и кредитната дейности
 • Умения за привличане на корпоративни клиенти, разбиране на техния бизнес
 • Умение за създаване и развитие на връзки и взаимоотношения в рамките на банката
 • Умение за създаване и развитие на връзки и взаимоотношения с клиенти, фирми и ор ганизации, обслужвани от Банката
 • Умение за работа в екип
 • Отлични умения за комуникация, презентационни умения, водене на преговори
 • Отлично владеене на английски език
 • Компютърна грамотност
Други
 • Лидерски умения
 • Организираност и надеждност
 • Аналитично мислене

Име

Фамилия

E-mail

Телефон

CV

Други файлове

Твоят e-mail адрес

E-mail на твоя приятел

Текст, който да бъде добавен към обявата