DIRECTOR BUSINESS CENTRE

ДИРЕКТОР БИЗНЕС ЦЕНТЪР

За наш клиент –  международна финансова институция, търсим опитен и мотивиран професионалист за позицията Директор Бизнес Център

Основни отговорности
 • Отговаря за управлението на текущите дейности, за оперативното управление и приемане на рискове, и контролира дейността на всички служители в Бизнес центъра и прилежащите му структури
 • Представлява Бизнес центъра пред трети страни
 • Осигурява стопанисване и опазване на имуществото на Банката, предоставено за осъществяване дейността на БЦ
 • Осъществява цялостен контрол и управление върху дейността по сключване на банковите сделки в бизнес линиите „Корпоративно банкиране” и „Банкиране на дребно” в Бизнес центъра и прилежащите му структури при спазването на етичните норми и правила
 • Познава и спазва всички законовите, подзаконови нормативни документи и вътрешнобанкови правила за работа, инструкции, указания и други
 • Отговаря за финансовите резултати от дейността на БЦ. Разработва, представя и защитава годишния финансов план за дейността на БЦ и бюджетите към него и след тяхното приемане отговаря за изпълнението им
 • Отговаря за плановете за изпълнение на продажбите
 • Определя продажбените цели по отделните бизнес линии
 • Активно участва в подбора на персонала и провеждането на кадровата политика на Банката в БЦ и прилежа щите към него структури
 • Отговаря за организацията, активно участва и оказва съдействие на служителите в екипа си при привличането, информирането, консултирането и обслужването на клиенти
 • Отговаря за управлението на персонала, в т.ч.: текущо обучение и стимулиране
 • Одобрява кредити съгласно нива на кредитни компетенции
 • Подписва договори с клиентите при получено одобрение на кредитна сделка
 • Оказва съдействие на своите служители при привличането, консултирането и обслужването на клиенти
Изискван опит
 • Поне 5 години професионален опит на релевантна позиция в банковия сектор
 • Опит в управлението и развитието на хора и екипи
Квалификация и компетенции
 • Висше образование – икономическа специалност, за предпочитане – Банково дело, Финанси или друга свързана специалност
 • Теоретични и практически познания за банковата дейност и кредитните сделки, познания в областтна на оценката и контрола на кредитния риск
 • Познаване на законовата и нормативна рамка, свързана с дейността (закони, министерски постановления, наредби, регулации)
 • Умение за създаване и развитие на връзки и взаимоотношения в рамките на банката и мрежата за продажби
 • Умение за създаване и развитие на връзки и взаимоотношения с клиенти, фирми и организации, обслужвани от Банката, както и трети страни (консултанти, посредници, агентски мрежи)
 • Умение за работа в екип
 • Отлични умения за комуникация, презентационни умения, водене на преговори
 • Владеене на английски език
 • Компютърна грамотност
Други
 • Лидерски умения
 • Организираност и надеждност
 • Уравновесеност и убедителност

Име

Фамилия

E-mail

Телефон

CV

Други файлове

Твоят e-mail адрес

E-mail на твоя приятел

Текст, който да бъде добавен към обявата