CHIEF ACCOUNTANT

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

За наш клиент –  водеща производствена компания в сферата на бързооборотните стоки, търсим опитен и мотивиран професионалист за позицията Главен Счетоводител

Основни отговорности
 • Организира, планира, ръководи и контролира цялостната финансово-счетоводна дейност на компанията
 • Изготвя отчетни форми, годишен и периодични финасово счетоводни отчети, консолидиран годишен отчет
 • Ръководи и планира взаимоотношенията с банки
 • Организира, контролира и отговаря за бюджета, ДОД, местни данъци и такси
 • Осъществява вътрешно финансов контрол по опазване активите на компанията-движение, отчетност, инвентаризации
 • Контролира разплащанията с клиенти и доставчици
 • Изготвя месечни анализи за основните икономически показатели на компанията
 • Осъществява контрол върху движението на персонала – назначение, напускане, присъствие и свързаната документация, формиране на работни заплати и тяхното изплащане
 • Ръководи планирането на финансовата дейност и участва при разработването на счетоводната политика на предприятието
 • Организира и отговаря за съхраняването на счетоводната информация по предвидения в закона ред
 • Ръководи и организира счетоводната отчетност чрез оптимална централизация на счетоводните операции и осигурява своевременно отразяване в счетоводството на всички стопански операции
 • Организира своевременното осигуряване на ръководството с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на ръководството, като извършва системен анализ на финансовото състояние и на финансовите резултати, а съвместно с ръководителите на другите функционални звена извършва текущ и последващ ана¬лиз за дейността на предприятието
 • Участва в разработването на вътрешните нормативни документи на предприятието
Изискван опит
 • Професионален опит минимум 5 години като главен счетоводител в производствено предприятие
Квалификация и компетенции
 • Отлично познаване на Общата нормативна уредба в областта на счетоводството, данъците, социалното осигуряване и т.н.
 • Висше образование степен Магистър, специалност “Счетоводство и контрол”, „Финанси“ или друга релевантна област
 • Отличен работен английски език
 • Отлична компютърна грамотност (Excel, SAP, счетоводен софтуер)
Други
 • Коректност в работата и в отношенията със служителите
 • Инициативност и творчески подход
 • Отлични умения за комуникация
 • Дисциплина и отговорност
 • Способност за създаване и сплотяване на колектив и умения за работа в екип
 • Стремеж към повишаване на професионалната си квалификация

Име

Фамилия

E-mail

Телефон

CV

Други файлове

Твоят e-mail адрес

E-mail на твоя приятел

Текст, който да бъде добавен към обявата