Онлайн декларация за поверителност – Аутсорсинг услуги

Последна редакция: 10.05.2018

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.

Защо Торо Групс ООД събира и съхранява лични данни?

За да можем да изпълняваме законовите си задължения като работодател, възникващи със сключване на трудов договор с вас, е необходимо да съберем лични данни за целите на администрирането на трудовите правоотношения и контакт с вас при необходимост. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни .

 Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Торо Групс ООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас, както и на наш клиент, по чийто проект работите.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите, изградени от Торо Групс ООД.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

 

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

Торо Групс ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове – трудов договор и документи, свързани с формиране и обработване на работната заплата – 50 години съгласно ЗС чл.12 ал.1 и ДОПК чл.38 ал.3; болнични листове – 3 години съгласно Процедура на НОИ за представяне на документи и данни за изплащане на парични обезщетения при временна неработоспособност т.3; непотърсени трудови книжки – 50 години, съгласно Наредба за трудовите книжки и трудовия стаж чл.8 ал.1;

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп – определяне на помещения и организация и контрол за физически достъп до помещенията, в които се съхраняват данните; технически средства за защита – заключващи се шкафове и  метални каси; обработване на личните данни във връзка с формирането на работната заплата със специализиран, криптиран софтуер; инструктажи за работа с лични данни на лицата, които ги обработват; декларации за неразгласяване на данните от лицата, обработващи лични данни.

 

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

Торо Групс ООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което ще ви бъде предоставено от Торо Групс ООД при поискване, като отправите искане на посочените контактни данни на Торо Групс ООД, или директно на посочените контактни данни на Отговорник по защита на данните .

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо да се легитимирате чрез представяне на лична карта.

 

Данни за контакт с Торо Групс ООД:

Адрес: Бул. Драган Цанков 26, гр. София 1113, България

Телефон: 029630447

Ел. поща: myprivacy@torogroups.com

Интернет страница: www.torogroups.com

 

 

Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:

С нашия Отговорник по защита на данните можете да се свържете директно на:

 

Ако сте служител на Торо Групс ООД:

Име: Мария Филипова

Ел. поща: m.filipova@torogroups.com

Тел: 029620447;