Аутсорсинг услуги

Нашите услуги

Лизинг на персонал

Услугата лизинг на персонал в България е регламентирана от Кодекса на труда и изисква лиценз за дейност като предприятие, осигуряващо временна заетост. Торо груп притежава Лиценз №213 / 31.07.2017г.

Лизингът на персонал е услуга, която дава възможност на клиентската компания да наеме служители, чиито административен работодател е Торо Груп, а оперативен – клиентската компания. Дейностите по подбора и наемането на служителите, сключване и прекратяване на трудови договори, обработването и изплащането на месечни възнаграждения, контактите с държавните институции във връзка с техните трудови правоотношения, са ангажимент на Торо Груп. В зависимост от конкретните потребности на нашите клиенти, предлагаме различни варианти на услугата.

 

Краткосрочни назначения

При необходимост от краткосрочно увеличение на персонала, във връзка със сезонни активности, рекламни и маркетингови кампании, експанзия в нови сектори, заместване на отсъстващи служители и др., услугата ви дава възможност да увеличите капацитета на определено звено от вашата организация, без това да се отразява върху обема на постоянния персонал, без административна и функционална тежест във връзка с назначаване, освобождаване и изчисление на възнаграждения.

 

Дългосрочни назначения

При проекти, свързани с неопределен срок или ограничения във възможностите за наемане на собствен персонал, услугата Лизинг на персонал дава възможност на вашата организация да се съсредоточи върху основната си дейност, като възложи дейностите по администриране на персонала по проекта, ТРЗ, управление на разходи за персонал, на компания с дългогодишен опит в сферата на управлението на човешки ресурси.


Нашата добавена стойност: Професионализъм в подбора, обучението и мотивацията; Мениджър на проекта, отговарящ за Възложителя; Познаване и стриктно спазване на трудовото, осигурително, данъчно законодателство, както и регулациите за защита на личните данни.

Управление на проекти

Цялостни аутсорсинг решения

Торо Груп предлага цялостни решения за стартиране и управление на проект в България. Нашите ангажименти включват осигуряването на офис и необходимо оборудване за вашата дейност, подбор и наемане на персонал, администриране на трудовите правоотношения, обработка и изплащане на възнаграждения, управление на разходите, свързани с дейността. Нашите консултанти ще ви предложат компетентно решение, базирано на дългогодишния ни опит в управлението на проекти и най-добрите практики в управлението на човешки ресурси.

При навлизане на нови за българския пазар компании, Лизингът на персонал е ефективна възможност за установяване и развитие на дейност без бюрократична и административна тежест.

Аутсорсинг на търговски и медицински екипи

Услуга, специално разработена за фармацевтичните компании, която ви дава възможност да наемете подбран, обучен и оборудван екип за срок, какъвто изискват актуалните ви потребности. Според потребностите на вашия бизнес предлагаме Ексклузивни или Споделени екипи.

Мърчандайзинг услуги за магазини и аптеки

Гъвкава възможност да ползвате външен екип от мърчандайзери според конкретните ви потребности. Услугата  дава възможност за увеличаване на продажбите и намаляване на разходите за собствен екип и оборудване чрез наемане на външен екип от мърчандайзери, подбран и обучен от професионалисти с дългогодишен опит в бранша.


Нашата добавена стойност: Услуги, отговарящи максимално на спецификите и изискванията на всеки проект; Гъвкавост и индивидуално отношение.

Обработване на месечни възнаграждения

В качеството си на обслужваща компания, Торо Груп поема всички задължения и отговорности във връзка с изчисляването на ведомостите за заплати на служителите на компанията възложител. За периода на извършване на услугата Обработване месечни възнаграждения, всички служители на компанията възложител ще бъдат обслужвани от Торо Груп, при спазване на пълна конфиденциалност. Торо Груп отговаря за стриктното следене на всички изменения в нормативната база, касаещи изготвянето и изплащането на месечните възнаграждения, както и актуализацията на базата данни и процедурите. Изнесеното обработване на месечните възнаграждения премахва риска от нежелано разпространение на информация за нивата на заплатите сред служителите на организацията-работодател.


Нашата добавена стойност: Квалифицирани консултанти със задълбочени познания и експертност, генерирана през последните 15 години; Задълбочен анализ на вашите потребности и предлагане на индивидуално решение според тях, намиране на правилното решение за всеки специфичен случай; Професионализъм в подбора, обучението и мотивацията.

HR Outsourcing

Консултантите от Торо Груп имат опит в предоставянето (поотделно или в комбинация) на следните услуги:

   • Оказване на съдействие на клиента за формулирането на HR стратегия, подкрепяща бизнес целите на организацията;

   • Поемане на ролята на външен HR Бизнес партньор, консултиращ мениджмънта на компанията относно HR инициативи, процеси и проекти;

   • Оценка и усъвършенстване на съществуващите HR принципи, политики и процедури в организацията; Разработване на ефективни решения, свързани с човешкия капитал на организацията;

   • Имплементиране на инструменти, подкрепящи HR процесите в области като подбор, въвеждане, обучение и развитие, оценка на представянето и т.н.;

   • Консултиране и подкрепа при реорганизации, оптимизации и промяна;

   • Подпомагане при взимането на ключови решения, отнасящи се до хората в организацията;

   • Съдействие за изграждането на благодатен организационен климат и повишаване на ангажираността на служителите;

   • Провеждане или координиране на процеси на подбор съгласно предварително дефинирани стандарти;

   • Идентифициране на нуждите на служителите от обучение и развитие; въвеждане и координиране на програми за обучение и развитие; реализиране на програми за обучение и развитие;

   • Провеждане на проучвания за удовлетвореност и ангажираност на служителите;

   • Координиране на работата с външни доставчици на HR услуги.

Нашата добавена стойност: Възможност за предоставяне на цялостни решения, покриващи всички аспекти на HR функцията, благодарение на разнородния набор от компетентности в рамките на консултантския екип на Торо Груп.

Защо да изберете нас?
Успешни дългосрочни партньорства
98%
 • Индивидуален подход към всеки проект
 • Експертност и прозрачност в управлението на бюджетите по проектите