Управление на човешкия капитал

Нашите услуги

Организационна диагностика и организационно консултиране

Организационното развитие е цялостно консултантско решение, което цели повишаване на ефективността на компанията. Съвместно с представителите на клиента, консултантите на Торо Груп извършват задълбочен анализ на процесите в компанията, за да идентифицират области за развитие на ниво организация, а също и на групово и индивидуално равнище. В зависимост от нуждите за подобрение и целите на организацията, се разработват и прилагат специфични решения, които могат да бъдат адресирани към: структурата на компанията и отделните позиции; взаимодействията и отношенията между отделите и между самите служители; системите за управление на човешкия капитал и организационната култура; стратегическото позициониране на компанията. Цел на процеса е не само затвърждаването на въведените промени, но и устойчивото развитие на вътрешен капацитет за управление на промяната занапред.


Нашата добавена стойност
: Нашите консултанти се грижат не само за затвърждаването на въведените промени, но и за устойчивото развитие на вътрешен капацитет за управление на промяната занапред.

Аутплейсмънт

За организации, които са изправени пред процеси на съкращение на персонала или значително преструктуриране, нашите консултанти могат да съдействат в следните насоки:

• При вземане на решение за служителите, които ще бъдат освободени, чрез разработване на процедура по оценка с цел реподбор, базирана на професионализма и обективността на екип от външни консултанти.

• Консултиране на служителите с цел подготвянето им за предстоящата промяна и подпомагането им в търсенето на нови професионални възможности.

Нашата добавена стойност: Добро отношение, разбиране и зачитане на достойнството на хората, гарантиращи „съкращения с човешко лице“.

Оценка на удовлетвореност и програми за задържане на служители

Оценката на удовлетвореността помага на работодателите да измерят и разберат нагласите, мненията, мотивацията и удовлетвореността на своите служители. Проучванията показват, че удовлетворените и мотивирани служители ще създават по-висока клиентска удовлетвореност, а това от своя страна ще рефлектира по позитивен начин на справянето и финасовите резултати на организацията. Резултатите, получени чрез оценка на удовлетвореността на служителите, могат да послужат за създаване или подобряване на Стратегия за задържане на служители в съгласие с вътрешния (организационен) и външния (пазар на труда) контекст.

Нашата добавена стойност: Опит, както в сложни и изключително мащабни проекти за оценка на удовлетвореност, така и в малки, бутикови програми – капацитет за създаване на специални, „изработени по поръчка“ решения, максимално съответстващи на нуждите на клиентските ни компании.

Защо да изберете нас?
  • Ние подпомагаме устойчивото развитие на вътрешен капацитет за управление на промяната
  • Специални, “изработени по поръчка” решения