GDPR политики във връзка с обработката на лични данни за целите на директния маркетинг

ПОЛИТИКИ ПО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА БИВШИ, НАСТОЯЩИ И ПОТЕНЦИАЛНИ КЛИЕНТИ И ПАРТНьОРИ

Последно обновяване на 10.04.2020

Във връзка със законовите ни задължения по действащия Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR), както и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) Ви информираме, че лични данни, свързани с Вас като субект на данни, се обработват от Торо Групс ООД и свързаната компания Фризберг и Партнърс България ООД (Friisberg & Partners Bulgaria), в качеството на регистрирани администратори на лични данни и лицензирани посредници по наемане на работа.

Вие сте част от нашата база данни от бивши, настоящи и потенциални потребители на услугите, които нашите компании предлагат, в качеството Ви на представител на Вашия работодател и потенциален decision-maker по отношение на предлаганите услуги.

Данните, които обработваме, могат да включват имена, контактни данни, имейл, настоящ работодател и позиция.

Целите, за които обработваме Вашите лични данни, се обуславят от business-to-business спецификата на нашата дейност и се основават на нашия законен интерес като Лицензиран Посредник по наемане на работа с Лизенз № 2418/18.12.2017, издаден от Министерството на Труда и Социалната Политика (за Торо Груп) и Лиценз №2727/31.01.2019 (за Фрийзберг и Партнърс България). Съхранението на данни за нашите настоящи и потенциални клиенти и партньори е критично важно за извършването, анализа и развитието на услугите и процесите в нашите две компании. Въз основа на извършения анализ на влиянието и риска на обработката на лични данни, сме убедени, че съществуващият процес не нарушава основните права на субектите на лични данни, по смисъла на GDPR и PECR.

Администраторът на данни събира и използва събраните данни за следните специфични цели:

(1) Осъществяване на текуща комуникация и кореспонденция във връзка с предоставяните услуги при наличието на сключен договор между двете страни;
(2) Предоставяне на допълнителна информация за настоящи и нови услуги, промоционални оферти и други маркетингови материали, включително непоискани търговски съобщения;

(3) Управление на нашите взаимоотношения с клиенти и доставчици;
(4) Управление, оценка и усъвършенстване на нашия бизнес (включително разработване, подобряване, анализ и усъвършенстване на предоставяните услуги, управление на комуникации, извършване на анализи на данни и др.);
(5) Спазване и прилагане на приложимите законови изисквания, съответните стандарти на индустрията, договорните задължения и нашите вътрешни правила.

Торо Групс ООД и свързаната компания Фризберг и Партнърс България ООД не събират и не обработват чувствителна лична информация като данни, свързани с раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или подобни вярвания, членство в синдикати, физическо или психическо здраве, сексуален живот или криминално досие, и др.

Предвид основните цели на обработка от страна на Торо Групс ООД и свързаната компания Фризберг и Партнърс България ООД, няма стандартен срок на съхранение на Вашите лични данни. Вашите лични данни биват изтрити след Вашето изрично заявено желание. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, като субект на данните Вие можете да се откажете във всеки един произволен момент и да поскате данните Ви да бъдат заличени.

Във връзка с изпълнението на гореспоменатите цели, Торо Групс ООД и Фризберг и Партнърс България ООД категорично НЕ споделят администрирането на лични данни, които съхраняваме за Вас, с други наши клиенти и партньори. Като свързани компании Торо Групс ООД и Фризберг и Партнърс България ООД си споделят администрирането на Вашите лични данни.

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), Торо Групс ООД и Фризберг и Партнърс България ООД гарантира Вашите права по отношение на съхранението и обработването на Вашите лични данни, а именно:

(1) Право на достъп до информацията, която съхраняваме за Вас;
(2) Право на коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас;
(3) Също така имате правото да възразите срещу обработването, както и право на
преносимост на данните към друг администратор;
(4) Право на жалба до надзорен орган по защита на личните данни;

Ние, Торо Групс ООД и свързаната компания Фризберг и Партнърс България ООД, категорично заявяваме, че нашият работен процес не е базиран на изцяло автоматизирано вземане на решения, в това число профилиране, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679.

В случай че желаете да се възползвате от правото си „да бъдете забравени“ (данните Ви да бъдат изтрити), можете да се свържете директно с нас на myprivacy@torogroups.com