Кариерно консултиране и коучинг

Нашите услуги

Кариерен коучинг

Управлението на собственото кариерно развитие е услуга, насочена към професионалисти, целящи да поемат в свои ръце контрола на собственото си професионално развитие. Процесът включва планиране и предприемане на активности, които поддържат или увеличават атрактивността на дадения професионалист за потенциални таргетни работодатели. Индивидуалният коучинг по управление на собственото кариерно развитие може да включва (без да се ограничава до) следните:
 1. Дискусия и дефиниране/редефиниране на дългосрочните кариерни цели и изработване на кариерна стратегия.
 2. Идентифициране на кариерни кръстопътища и консултиране при взимането на ключови кариерни решения.
 3. Извеждане и структуриране на настоящите професионални и личностни компетенции на професионалиста и съпоставянето им с кариерните му цели. Анализ на разминаванията и план за развиване на липсващите познания, умения или квалификации.
 4. Подпомагане на опитни професионалисти в ситуация на кариерен преход да повишат ефективността си в процеса на търсене на нови професионални възможности.

 

Нашата добавена стойност: Етичност и зачитане на всеки професионалист като личност и спазване на пълна конфиденциалност по време и след процеса на кариерно консултиране.

Консултиране при кариерен преход

Услугата е разработена за професионалисти на мениджърско или експертно ниво, които са в ситуация на активно търсене на нови кариерни възможности. Особено удачна е за хора с дългогодишен стаж в една и съща компания, които нямат сериозен опит в кандидатстване за работа.
Консултирането при кариерен преход се провежда в 4 стъпки, включващи:

 • Консултация относно съдържанието на CV-то и мотивационното писмо; 
 • Изграждане на публичен образ на професионалиста в професионалните социални мрежи;
 • Анализ на справянето в ситуация на интервю;
 • Изготвяне на личностов профил, включващ силните страни и областите за развитие на кандидата, който може да си прилага като част от документите за кандидатстване.

Етични принципи

Консултантска компания Торо Груп следва в своята работа няколко основни етични принципи по отношение на професионалистите, с които се срещаме във връзка с конкурсите, по които работим:
 • Ние се отнасяме с уважение и зачитане към всички (потенциални) кандидати и им гарантираме конфиденциалност както по време на проекта, така и след него;
 • Всички поканени за интервю и последващи процедури по подбор са информирани за изхода на конкурса и получават обратна връзка за своето представяне;
 • Консултантска компания Торо Груп НЕ получава от кандидатите, в това число и от вече одобрените и назначени такива, каквото и да е възнаграждение, хонорар или комисионна за това, че са били включени в процедурата по подбор. Торо Груп влиза във финансови и договорни отношения само с компаниите-работодатели.