Оценка и развитие на таланти

Нашите услуги

Център за оценка и развитие

Центровете за оценка и развитие представляват високоефективен метод за оценка на компетенции и развитие на потенциала на служителите с оглед на техните настоящи или бъдещи отговорности, както и за планирането на кариерния им път.  Центровете за оценка и развитие са базирани на вече съществуващи или специално разработени компетентностни модели и включват набор от оценъчни активности като: групови дискусии (със или без зададени роли); индивидуални аналитични задачи –  работа по казуси, fact-finding упражнения, in-basket  задачи; задълбочено структурирано ситуационно интервю; презентационни задачи;  личностови тестове (WAVE Professional Styles); тестове за способности – вербални, числови, диаграматични, креативност и др.

 

 

Вътрешен assessment center/recruitment panel – Провеждането му се осъществява вътрешно за организацията, със собствени ресурси. Инструментите, с помощта на които се оценяват кандидатите, са изработени от и за организацията, без намесата на външни консултанти.

 

 


Външен assessment center/recruitment panel – Провеждането му се осъществява от външна за организацията, консултантска компания. Специалистите от консултантската компания подбират, а в някои случаи и изработват ексклузивно за конкретната организация, инструментите за оценка в assessment center-a. По преценка на консултантите/клиента, представители на организацията могат да присъстват или да не присъстват на провеждането на assessment-a.

 

 


Хибриден assessment center/recruitment panel – Провеждането му се осъществява съвместно между организацията и избраната от нея консултантска компания.

 

Информацията, събрана в хода на Центъра за оценка и развитие, се структурира в подробни профили, базирани на съответните компетенции, като изготвянето им е последвано от срещи за даване на обратна връзка и обсъждане на последващи стъпки с участниците в Центровете за оценка и развитие и техните преки мениджъри.

 

 

Нашата добавена стойност: Уникална процедура за всеки отделен проект, “ушита по мярка” според организацията, оценяваните, критериите за оценка и целите.

Програми “Ключови служители”

Програмите „Ключови служители“ целят идентифициране, номиниране и развиване на ограничен брой служители, които притежават ключов за организацията талант и опит, и имат потенциала да направят разлика подсредством приноса си към организацията. Торо Груп консултира клиентите си в процеса на изработване на концепцията за програмата и съдейства за оценката на ключовите служители, както и при разработването на плановете за тяхното развитие и задържане. Нашата добавена стойност: Изцяло разработени “по поръчка” решения, максимално съответстващи на целите и спецификите на конкретната организация.

Разработени по поръчка програми за развитие

Развитието на всяка организация неизменно минава през развитието и израстването на хората, работещи в нея. Консултантите на Торо Груп са специализирани в задълбоченото изследване на специфичните нужди на всяка организация за развиване на определени групи нейни служители и в разработването на изцяло “ушити по поръчка” обучителни активности, отговарящи в максимална степен на особеностите на участниците и конкретните цели. Притежаваме широка експертност и богат опит в развитието на мениджъри по отношение на лидерски и управленски умения, изграждане и мотивиране на екипи, развитие на хора, управление на конфликти и кризисни ситуации; управление на продажби и управление на взаимоотношения, управление на времето и стреса и много други. Имаме готовност да разработим от нула обучение по изключително специфична и важна за клиентите ни тема. Нашите консултанти могат да подпомогнат организацията ви за изграждането на вътрешен тренингов капацитет, като съдействат с разработването на тренинговото съдържание за набор от стандартни обучения, както и за избора, подготовката и текущата подкрепа на екипа от вътрешни обучители.
Нашата добавена стойност: Задълбочено предварително изследване на нуждите от обучение в разговор с всички заинтересовани страни (участници, преки мениджъри на участниците, HR специалисти и др.), както и проследяване на ефекта от програмите за развитие и тяхното надграждане във времето.

Коучинг

Коучингът е процес, целящ отключване и разгръщане на пълния потенциал на даден професионалист (или екип), реализирано с помощта на квалифициран  коуч,  който задава въпроси, предизвиква, стимулира и насочва коучваните към израстване и постигане на самостоятелно формулираните или искрено припознатите от самите тях цели.  Торо Груп разполага с квалифициран коуч с интензивен опит в Executive Coaching – високоефективен метод за фокусирано и ускорено развитие на новопромотирани или утвърдени мениджъри, насочен към постигането на определени, ясно дефинирани в началото, цели, свързани с промяна или формиране на нагласи, доизграждане на определени компетентности или разширяване на капацитет, преразглеждане и промяна на поведенчески модели, водещи до по-висока ефективност и др. Процесът на Executive Coaching се структурира, както около заявките на организацията, така и около нуждите, дефинирани от коучвания.
Нашата добавена стойност: Подпомагане на клиентите в дефинирането на целите на коучинга, развитие на себеосъзнатостта и увереността на коучваните и усилване на мотивацията им за постигане на заложените цели.
Защо да изберете нас?
Средна удовлетвореност на участниците в програми за развитие
92%
Дългосрочни партньорства в областта на оценка и развитие
65%
  • Над 2000 оценени професионалисти
  • Над 150 разработени и проведени програми за развитие